ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Jul-Avgust 2012

BROJ 7-8. GODINA XV

JUL-AVGUST 2012

IZLAZI MESEČNO

Prenos imovine i obaveza banke kojoj je oduzeta dozvola za rad

Doc. dr Vladimir Kozar, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu; specijalni savetnik, NLB banka AD, Beograd

Pogled na novo stečajno zakonodavstvo

Prof. dr Mihailo Velimirović

PRIVREDNI SPOROVI

Priredio: Milan Milović, dugogodišnji sudija Privrednog suda Srbije

Isprave koje se podnose sudu - izvornik ili prepis

Advokat Mr Milan S. Janković

Dostavljanje u materiji privatnog prava Srbije i EU (uporedna analiza)

Dr Božidar Jeličić, Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad

Posledice raskida ugovora - analiza jednog slučaja

Mr Mihajlo Živković

Dopuštenost žalbe protiv odluke Apelacionog suda o dozvoljenosti posebne revizije po Zakonu o parničnom postupku

Miloš Radovanović

Poseban postupak za namirenje potraživanja po osnovu komunalnih i sličnih usluga

Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda, Prof. dr Nebojša Šarkić, Pravni fakultet Univerziteta Union

Nova odluka Ustavnog suda Srbije o ustavnosti odredaba o nadziđivanju stambenih zgrada

Prof. dr Nikola Mihajlović

POREZI U SUDSKOJ PRAKSI

Priredio: Milan Milović, dugogodišnji sudija Višeg privrednog suda

Zloupotreba lekova u saobraćaju

Mr Dragan Obradović

Priznanje strane sudske odluke u Srbiji kao poseban oblik međunarodne krivičnopravne saradnje

Prof. dr Stanko Bejatović

KRIVIČNO PRAVO

Autor sentenci: Dragan Kalaba, zamenik Javnog tužioca u Čačku

Konferencija "Dani maloletničkog pravosuđa"

Informaciju pripremio: Mr Dragan Obradović, Pravni centar za decu i maloletnike, Valjevo

Krivičnopravno reagovanje na teške oblike kriminaliteta

Priredio: Doc. dr Aleksandar Bošković, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa