ARHIVA BROJEVA

Isprave koje se podnose sudu - izvornik ili prepis

POTREBA EKSTENZIVNOG TUMAČENJA ODREDBE ČLANA 100. STAV 1. NOVOG ZPP

 

Advokat Mr Milan S. Janković

 

Novi Zakon o parničnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 72/11, u daljem tekstu: ZPP ili Zakon), između ostalog, sadrži i jednu bitnu novinu koja se tiče načina dostavljanja isprava koje se prilažu uz podnesak (član 100. ZPP-a).

U članu 100. u stavu prvom Zakon je predvideo da se isprave koje se prilažu podnesku podnose u izvorniku ili prepisu (ne u fotokopiji već baš u "prepisu").

 

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa