ARHIVA BROJEVA

Dostavljanje u materiji privatnog prava Srbije i EU (uporedna analiza)

Dr Božidar Jeličić,
Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad

 

Uvodne napomene

Da bi jedna strana sudska odluka bila priznata i izvršena u domaćoj državi neophodno je, između ostalog, da bude ispunjen i zahtev da u postupku njenog donošenja nije bilo povrede prava na odbranu stranaka u postupku pred stranim sudom.1 Ovo praktično znači da se, prilikom priznanja strane sudske odluke, polazi od pretpostavke da su radnje parničnog postupka kao i one radnje koje su mu prethodile, sprovedene korektno po propisima strane države. Međutim, reč je o oborivoj hipotezi, jer se ona može osporavati navođenjem izvršenih povreda i nepravilnosti u toku postupka. Naravno, sve eventualne nepravilnosti u postupku nemaju istovetno dejstvo na odluku o meritumu. Imajući ovo u vidu, država u kojoj se priznaje sudska odluka svoju pažnju usmerava samo na utvrđivanje onih najvažnijih povreda postupka. Uporedna analiza ukazuje da je jedna od tih povreda, koja čini proceduralan preduslov proceduralne prirode za donošenje pravilne odluke, i povreda prava na odbranu.

 

Biljana Antić, dipl.pravnik,
(prosvetni inspektor)

 

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa