ARHIVA BROJEVA

Nova odluka Ustavnog suda Srbije o ustavnosti odredaba o nadziđivanju stambenih zgrada

Prof. dr Nikola Mihajlović

1. Uvod

Sa zakašnjenjem od skoro punih 15 godina Ustavni sud Srbije je konačno doneo Odluku IU broj 95/2006 od 17. marta 2011. godine kojom je utvrdio da odredbe čl. 18, 21. i 22. Zakona o održavanju stambenih zgrada ("Službeni glasnik RS" br. 44/95, 46/98, 1/2001 i 101/2005) nisu saglasne sa Ustavom Republike Srbije i potvrđenim međunarodnim ugovorima o zaštiti ljudskih prava, a posebno prava na imovinu.

Navedene odredbe su stupile na snagu 4. novembra 1995. godine. Prema tim odredbama, koje su donesene u vreme kada su se zajednički delovi stambenih zgrada nalazili u društvenoj svojini, vlasnici stanova i drugih posebnih delova zgrade, kojima pripada više od polovine ukupne površine stanova i drugih posebnih delova zgrade mogu doneti odluku da se zajednički deo zgrade ustupi nekom od navedenih vlasnika, članu njegove porodice ili trećem licu radi izgradnje ili adaptacije novog stana. Osam meseci kasnije, dakle 4. jula 1996. godine, stupila je na snagu nova odredba čl. 19. i druge odredbe Zakona o osnovnim svojinskopravnim odnosima ("Službeni list SFRJ" br. 6/80 i 36/90, "Službeni list SRJ" broj 29/96).1 prema kojima se zajednički delovi stambenih zgrada, od toga dana dalje, nalaze u privatnoj zajedničkoj nedeljivoj svojini svih vlasnika stanova i drugih posebnih delova zgrada. Na taj način je pravo svojine na zajedničkim delovima stambenih zgrada uključeno u sistem osnovnih svojinskopravnih odnosa koje su regulisani tim zakonom. Prema članu 8. toga zakona, pravo svojine je mogućno oduzeti ili ograničiti samo u skladu sa Ustavom i zakonom.

 

Biljana Antić, dipl.pravnik,
(prosvetni inspektor)

 

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa