ARHIVA BROJEVA

Prenos imovine i obaveza banke kojoj je oduzeta dozvola za rad

Doc. dr Vladimir Kozar,
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu;
specijalni savetnik, NLB banka AD, Beograd

Uvod

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 91/2010), koji je stupio na snagu 11. decembra 2010. godine, čini paket tzv. antikriznih zakona zajedno sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o bankama ("Službeni glasnik RS", br. 91/2010), Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita ("Službeni glasnik RS", br. 91/2010) i Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za osiguranje depozita ("Službeni glasnik RS", br. 91/2010). Osnovni cilj donošenja ovih zakona je stvaranje pravnih pretpostavki za blagovremenu i delotvornu reakciju državnih organa koja bi sprečila nastupanje kriznih situacija u finansijskom i bankarskom sektoru ili uticala na ublažavanje njihovih efekata, zaštita interesa deponenata, kao i umanjenje državnih troškova, i očuvanje vrednosti imovine banaka u slučaju spasavanja banaka koje svojim poslovanjem mogu ugroziti finansijsku stabilnost.

 

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa