ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Januar 2019.

BROJ 1. GODINA 2019

JANUAR 2019.

IZLAZI MESEČNOPRIMENA PROPISA

Početak i prestanak primene pojedinih propisa - Januar 2019. godine Zakon o transfuzijskoj medicine, Zakon o finansijskom obezbeđenju, Zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima, Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara


PRIMENA PROPISA

Rizik od korupcije u Ministarstvu unutrašnjih poslova - Utvrđena jedinstvena i efikasna Metodologija za sprovođenje analize rizika


LJUDSKA PRAVA

Evidencija i obrada podataka o ličnosti u oblasti unutrašnjih poslova - Uspostavljen jasan i nedvosmislen pravni okvir za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti


KRIVIČNO PRAVO

Elektronska baza podataka DNK profila - podaci o svim materijalnim tragovima koji sadrže DNK - na jednom mestu Osnova efikasnijeg i ekonomičnijeg krivičnog postupka uz obezbeđivanje potpune zaštite ljudskih prava i sloboda


SUDSKA PRAKSA

Vrhovni kasacioni sud - Privredno pravo - Naknada štete Isključenje električne enerfije i nestabilan napon struje – šteta na imovini – uzročno-posledična veza


SOCIJALNO PRAVO

Socijalno pravo u našem pravnom sistemu


PRIMENA PROPISA

Smanjenje stopa doprinosa za socijalno osiguranje - Stvaranje uslova za dalje fiskalno rasterećenje prihoda 1. januar 2019. godine - Početak primene određenih odredbi - Izmene Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje


SUDSKA PRAKSA

NAKNADA ŠTETE Sentence iz odluka Vrhovnog kasacionog suda, Apelacionog suda u Beogradu


PARNIČNI POSTUPAK

Neke dileme u pogledu odbacivanja tužbe u parničnom postupku


Postupak suda kod objektivnog preinačenja tužbeSUDSKA PRAKSA - Vrhovni kasacioni sud

Utvrđivanje očinstva - Podvrgavanje medicinskom veštačenju - DNK analizi


Otuđenje stvari ili prava o kome teče parnica i nova zakonska rešenjaAutorsko pravo, medijsko pravo, odgovornost za objavljivanje

Sentence iz odluka Apelacionog suda u Beogradu


POREZI

Poreski postupak i poreska administracija IZMENE I DOPUNE Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji - Početak primene pojedinih odredbi Zakona


POREZI

Zastupnik po službenoj dužnosti Postavljanje zastupnika u poreskom postupku - Ovlašćenje i obaveza Poreske uprave

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa