ARHIVA BROJEVA

POČETAK I PRESTANAK PRIMENE POJEDINIH PROPISA Januar 2019. godina

Zakon o transfuzijskoj medicini

U "Sl. glasniku RS", br. 40/2017 od 27. aprila 2017. godine, objavljen je Zakon o transfuzijskoj medicini, koji je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja (dakle – 5. maja 2017. godine), ali je početak primene odložen za - 1. januar 2019. godine (član 55. Zakona).

Danom početka primene Zakona o transfuzijskoj medicini - PRESTAJE DA VAŽI Zakon o transfuziološkoj delatnosti ("Sl. glasnik RS", broj 72/09).

Takođe, u "Sl. glasniku RS", br. 113/2017 od 17. decembra 2017. godine, objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, čijim je članom 79. stav 1. tačka 15) - propisano da danom stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama (što je – 25. decembar 2017. godine) - PRESTAJU DA VAŽE odredbe člana 45. st. 2. i 3. ovog Zakona o transfuzijskoj medicini (dakle – početkom primene Zakona, član 45. ima jedan stav, koji glasi: Troškove nastale u postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za obavljanje delatnosti pripreme krvi i komponenata krvi, kao i delatnost kliničke transfuzije snosi podnosilac zahteva).

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa