ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Jun 2012

BROJ 6. GODINA XV

JUN 2012

IZLAZI MESEČNO


 

30. jun 2012. godine - rok ispunjenja obaveze usklađivanja postojećih akcionarskih društava sa Zakonom o privrednim društvima

Ljiljana Milanković-Vasović

Usklađivanje postojećih društava sa Zakonom o privrednim društvima

Duška Ilić, sudija Privredog apelacionog suda u Beogradu

Politička stranka kao predlagač izborne liste

Ljubodrag Pljakić, dugogodišnji sudija Vrhovnog suda Srbije

UPRAVNI SPOROVI

Autor sentenci: Ljubodrag Pljakić, dugogodišnji sudija Vrhovnog suda Srbije

Nasilje u porodici

Ljubica Milutinović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Pravo na izbor zastupnika u parničnom postupku kao element prava na pravično suđenje

Prof. dr Ilija Zindović, vanredni profesor, Pravni fakultet Univerziteta Privredne akademije u Novom Sadu

Novi Zakon o parničnom postupku i član 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima

Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad

RADNI SPOROVI

Autor sentenci: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu

Naknada materijalne štete na vozilima u praksi osiguravajućih organizacija

dr Zoran Ilkić, Pravni zastupnik u štetama, "DDOR NOVI SAD" a.d.o. Novi Sad

Pravo na povraćaj PDV-a kod ugovora o razmeni nepokretnosti i kompenzacije

Miodrag Drozdovski, advokat, Daniela Travljanin, dipl. pravnik

MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE

Priredio: Milan Milović, dugogodišnji sudija Višeg privrednog suda

Privremeno oduzimanje robe i carinski nadzor

Dr Tomica Delibašić, sudski savetnik u Višem prekršajnom sudu, Beograd

CARINSKI PREKRŠAJI

Pripremio: dr Tomica Delibašić, sudski savetnik u Višem prekršajnom sudu, Beograd
 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa