ARHIVA BROJEVA

Pravo na izbor zastupnika u parničnom postupku kao element prava na pravično suđenje

Prof. dr Ilija Zindović,
vanredni profesor, Pravni fakultet Univerziteta Privredne akademije u Novom Sadu

 

Uvod

Određeni broj ljudskih prava, koje štiti pravni poredak, nije moguće ostvariti bez efikasne sudske zaštite. U cilju efikasne zaštite pred sudom stranka se opredeljuje i koga će angažovati za punomoćnika (zastupnika) koji će zastupati njene interese. Slobodan izbor punomoćnika čini sastavni element prava na pristup sudu i doprinosi ostvarenju prava na pravično suđenje. Stoga se ovo pravo, kao sastavni deo prava na pristup sudu, svrstava u osnovna ljudska prava i temeljni uslov za uspostavljanje vladavine prava.1 Ono se ne sme usko tumačiti tj. samo u smislu faktičkog pristupa sudu već kao sastavni element prava na pravično suđenje. U demokratskim sistemima, to pravo je, po pravilu, zajemčeno i samim ustavom2 tj. ima rang osnovnog ustavnog prava. Isto je sadržano i u najvažnijim instrumentima međunarodnog prava – među njima i u najeminentnijem dokumentu – u Evropskoj konvenciji za zaštitu osnovnih i ljudskih prava i sloboda3, zatim u Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima (PGP)4, Opštoj deklaraciji o pravima čoveka5 i dr.

 

Biljana Antić, dipl.pravnik,
(prosvetni inspektor)

 

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa