ARHIVA BROJEVA

Naknada materijalne štete na vozilima u praksi osiguravajućih organizacija

dr Zoran Ilkić, Pravni zastupnik u štetama
"DDOR NOVI SAD" a.d.o. Novi Sad

...

Materijalna šteta se definiše kao negativna razlika između iznosa imovine koju ima oštećeni i iznosa imovine koji bi imao, da ta imovina nije smanjena štetnim događajem. Da bi ovako opredeljena prirodna šteta predstavljala i pravnu štetu, potrebno je da je ista prouzrokovana nedozvoljenom radnjom štetnika. Pravno zaštićena materijalna šteta podrazumeva i stvarnu štetu (damnum emergens) i izgubljenu dobit (lucrum cessans). Drugim rečima, nadoknadiva imovinska šteta je smanjivanje imovine oštećenog lica, koje je prouzrokovao štetni događaj (član 10:201.).

Naknada materijalne štete treba da obezbedi vlasniku dobra isti imovinski status kakav je bio pre njegovog povređivanja, da se pribavi zamena za oštećeno materijalno dobro. Pod njom se podrazumeva takav način otklanjanja štete, koji omogućava da se putem što racionalnijeg sredstva uspostavi stanje pre prouzrokovanja štete u pogledu upotrebne vrednosti ili funkcije stvari.

 

Biljana Antić, dipl.pravnik,
(prosvetni inspektor)

 

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa