ARHIVA BROJEVA

Usklađivanje postojećih društava sa Zakonom o privrednim društvima

("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)

Duška Ilić,
sudija Privredog apelacionog suda u Beogradu

 

Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011 - dalje: Zakon)1 je propisana obaveza usklađivanja kapitala svih privrednih društava, obaveza usklađivanja organa društava s ograničenom odgovornošću i obaveza usklađivanja postojećih akcionarskih društava (njihovih osnivačkih akata i organa) sa odredbama istog. Rok za usklađivanje organa društava s ograničenom odgovornošću je propisan do početka primene Zakona, odnosno do 1. februara 2012. godine, uz obavezu da ove promene upišu u registar u roku od tri meseca od dana početka primene Zakona. Usklađivanje organa vrši se izmenama osnivačkog akta. Navedeni rok je istekao 1. maja 2012. godine. Postojeća otvorena i zatvorena akcionarska društva se usklađuju sa odredbama ovog zakona kojima se uređuju akcionarska društva, a otvorena akcionarska društva i sa odredbama ovog zakona kojim se uređuju javna akcionarska društva. Za akcionarska društva propisana je obaveza da svoja osnivačka akta i organe usklade sa Zakonom do 30. juna 2012. godine, a da izvršene promene registruju do 15. jula 2012. godine. U odnosu na obavezu usklađivanja osnovnog kapitala je određen poseban rok, 1. januar 2014. godine.

 

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa