ARHIVA BROJEVA

Novi Zakon o parničnom postupku i član 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima

Ljuba Slijepčević,
Pravosudna akademija Novi Sad

...

Procesna prava iz člana 6. EKLJP počivaju na ideji delotvorne pravne zaštite. To je moguće samo ako ta zaštita bude i blagovremena. Prema Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i prema Evropskom sudu za ljudska prava svrha zahteva razumnog roka je da jemči da će u razumnom roku i putem sudske odluke biti okončana pravna nesigurnost lica u kojoj se ono nalazi. To je u interesu lica o kome je reč, kao i u interesu pravne sigurnosti. Postupak mora biti zaključen izricanjem obrazložene presude u razumnom roku. Suđenje koje prekomerno traje potkopava delotvornost i kredibilnost suđenja.

Evropski sud za ljudska prava u više svojih presuda je utvrdio da su države ugovornice obavezne da organizuju svoje pravne poretke na način koji omogućava sudovima da ispune zahteve propisane čl. 6. Konvencije.

 

Biljana Antić, dipl.pravnik,
(prosvetni inspektor)

 

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa