ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Februar 2019.

BROJ 2. GODINA 2019

FEBRUAR 2019.

IZLAZI MESEČNOKRIVIČNO PRAVO

Kaznena politika i prevencija kriminaliteta – Preduslovi uspeha u borbi protiv kriminala


KRIVIČNO PRAVO

Produženo krivično delo i zastarelost krivičnog gonjenja – Računanje zastarelosti – Odluka Ustavnog suda sa izdvojenim mišljenjima – Argumenti za dalja detaljnija razmatranja


SUDSKA PRAKSA - KRIVIČNO PRAVOZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA

Nepovredivost komunikacija - Ustavom zagarantovano pravo - i izuzetna dozvoljenost odstupanja - presretanje i zadržavanje informacija


PARNIČNI POSTUPAK

Načelo javnosti prema članu 6. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i Zakonu o parničnom postupku Republike Srbije


SUDSKA PRAKSA - NAKNADA ŠTETE

NAKNADA ŠTETE – Odgovornost javnog tužioca, sudije I javnog izvršitelje


AUTORSKO PRAVO

Pravna zaštita arhitektonskog stvaralaštva


SUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVO

… Obaveza rada dužeg od punog radnog vremena …Dodatak na platu po osnovu pripravnosti …


UPRAVNO PRAVO

Reforma državne uprave putem stručnog usavršavanja i osposobljavanja državnih službenika


SLUŽBENIČKO PRAVO

Prestanak radnog odnosa državnom službeniku zbog ocene "ne zadovoljava"


FILOZOFIJA PRAVA

Pravo i običaj

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa