ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Jul-Avgust 2011

BROJ 7-8. GODINA XIV

JUL-AVGUST 2011

IZLAZI MESEČNO

Zakon o izvršenju i obezbeđenju - nova zakonska rešenja

Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu

Obaveza tužioca da tuženom naknadi parnične troškove iako je uspeo u sporu

Dragoslav Đokić, advokat iz Beograda

Ostvarivanje prava pobijanja u stečaju

Prof. dr Mihailo Velimirović

PRIVREDNI SPOROVI

Priredio: dr Vladimir Kozar, docent na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu

Sloboda izražavanja - primena člana 10. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u sudskoj praksi

Mirjana Popović, savetnik - Vrhovni kasacioni sud

RADNI SPOROVI

Autor sentenci: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu

Zakon o tržištu kapitala, neke značajnije novine i rešenja

Čolić Borisav, sudija Vrhovnog suda u penziji

Novine u obračunu visine stope zatezne kamate

Dr Predrag Kapor

Pravni aspekti i opšte karakteristike krivičnog dela prevare kao oblika ugrožavanja lica, imovine i poslovanja

major Dejan Labović, specijalista bezbednosti i kriminalistike

Istorijski razvoj i krivičnopravni aspekti političkih delikata

Mr Goran Matić, direktor Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka Republike Srbije

KRIVIČNO PRAVO

Autor sentenci: Mr Dragan Obradović

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa