ARHIVA BROJEVA

Zakon o tržištu kapitala, neke značajnije novine i rešenja

 Čolić Borisav,
sudija Vrhovnog suda u penziji

Predmet, ciljevi normiranja

Novi Zakon o tržištu kapitala ("Službeni list RS" br. 31/2011 od 9. maja 2011. godine), koji je stupio na snagu 17. maja, a primenjuje se po isteku šest meseci od njegovog stupanja na snagu, osim propisa kojima se daju ovlašćenja za donošenje propisa, opštih i drugih akata kojima se vrši usklađivanje radi poslovanja određenih subjekata sa odredbama navedenog novog i drugih zakona (Zakon o privrednim društvima i dr.), koje se primenjuju posle dana stupanja na snagu ovog zakona (od 1.2.2012. godine).

Danom početka primene ovog Zakona, prestaje da važi Zakon o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Službeni glasnik RS" br. 47/06).

Novi Zakon o tržištu kapitala je složen po svojoj sadržini i mnogostran i strog po propisanim obavezama subjekata učesnika u postupcima delovanja na finansijskom tržištu. Zakon prema osnovnom kapitalu treba da omogući brže, kvalitetnije i efikasnije funkcionisanje tržišta kapitala, pri čemu koristi radna i stručna iskustva iz primene Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, uz otklanjanje rešenja i nedoumica Zakona koji prestaje da važi 17. novembra 2011. godine.

među njima i prenošenje prava na protivčinidbu.

 

Biljana Antić, dipl.pravnik,
(prosvetni inspektor)

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa