ARHIVA BROJEVA

Pravni aspekti i opšte karakteristike krivičnog dela prevare kao oblika ugrožavanja lica, imovine i poslovanja

major Dejan Labović,
specijalista bezbednosti i kriminalistike

U krivičnom zakoniku Republike Srbije1 predviđen je veći broj krivičnih dela koja u osnovi imaju prevaru i ona su razvrstana u različite grupe krivičnih dela zavisno od toga ko vrši prevaru, prema kome se ovo delo vrši i pod kojim okolnostima, sa kakvom namerom se vrši i dr. Tako na primer, upotreba lažnih isprava predstavlja jedan oblik prevare, a inkriminisana je kao krivično delo protiv pravnog saobraćaja. Dela lažno predstavljanje i zloupotreba prava iz socijalnog osiguranja koja se vrše simuliranjem bolesti, takođe znače prevarne delatnosti; prvo se nalazi u grupi krivičnih dela protiv javnog reda, a drugo u grupi dela protiv radnih odnosa. Prevara u službi je inkriminisana kao krivično delo protiv službene dužnosti. Kao imovinsko krivično delo prevara se od ostalih dela iz ove grupe, koja se vrše u nameri pribavljanja imovinske koristi, razlikuje po načinu na koji se ova namera ostvaruje ili se želi ostvariti; dok kod drugih dela učinilac to čini oduzimanjem ili prisvajanjem tuže stvari, kod prevare on to postiže obmanom, navodeći drugo lice na činjenje ili nečinjenje iz koga za njega proizilazi imovinska korist.

 

Biljana Antić, dipl.pravnik,
(prosvetni inspektor)

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa