ARHIVA BROJEVA

Istorijski razvoj i krivičnopravni aspekti političkih delikata

Mr Goran Matić,
direktor Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost
i zaštitu tajnih podataka Republike Srbije

Uvodna razmatranja - U savremenom društvu značaj političkih delikata postaje sve veći, ali njihov uticaj na istorijski razvoj društva ni u prošlosti nije bio zanemarljiv. Opšte je poznato da su ponašanja kojima se krše društvene norme, izazivala oduvek određenu društvenu reakciju. Ova reakcija je bila, kako negativna, tako i osuđujuća. Sva društva, pa i ona najstarija, smatrala su takva ponašanja društveno opasnim i štetnim, zbog čega su ih osuđivala i nastojala da suzbiju. Ta opasnost se ispoljavala, pre svega, u odnosu na društvenu zajednicu, osnovne vrednosti na kojima ona počiva, a samim time i na članove zajednice, koji uživaju i dele te vrednosti. Zbog toga se za njih kaže da "stimulišu" po svom karakteru društvenu reakciju, koja se manifestuje u raznim pojavnim oblicima i različitim stepenima inteziteta – od individualnog neodobravanja do opšte osude i kažnjavanja.

Sama krivično pravna reakcija na neprihvatljivu politiku vladajućim elitama, kroz istoriju doživljavala je svoj razvoj u većem i manjem obimu, tretirana prvenstveno kao krivična dela protiv određenih društvenih vrednosti koje su bile definisane religijom, pa do zaštite ustavnog poretka i političkog sistema.

Na žalost, na početku 21. veka čitava Evropa se suočava sa porastom političkog ekstramizma, koji preti da preuzme i nasilne oblike delovanja na javnoj sceni, zbog čega smatramo da je značajno prikazati istorijski razvoj i krivičnopravne aspekte političkih delikata, a radi razumevanja same suštine ovog društvenog problema.

 

Biljana Antić, dipl.pravnik,
(prosvetni inspektor)

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa