ARHIVA BROJEVA

Obaveza tužioca da tuženom naknadi parnične troškove iako je uspeo u sporu

Dragoslav Đokić,
advokat iz Beograda

Osnovni kriterijum za odluku o parničnim troškovima je ishod postupka, Odredbom člana 152 ZPP predviđen je, međutim, izuzetak od pravila sadržanom u čl. 149. ZPP Ovaj izuzetak je u tome što tužilac koji je uspeo u sporu može pod određenim uslovima biti u obavezi da tuženom naknadi parnične troškove iako je uspeo u sporu, odnosno da tuženik, čak i ako izgubi parnicu, ima pravo da traži da mu tužilac naknadi parnične troškove. Ovo samo ako su kumulativno ispunjeni uslovi potrebni za primenu navedene odredbe:

1)  da tuženi nije dao povod tužbi

2) da je priznao tužbeni zahtev u odgovoru na tužbu, odnosno na pripremnom ročištu, a ako se ono ne održava onda na glavnoj raspravi pre nego što se upustio u raspravljanje o glavnoj stvari.

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa