ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Januar 2012

BROJ 1. GODINA XV

JANUAR 2012

IZLAZI MESEČNO

Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju

Ljiljana Milanković-Vasović

Ponavljanje postupka i dejstvo odluke Ustavnog suda po ustavnoj žalbi

Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu

Prava hipotekarnih poverilaca

Mihajlo Živković, viši stručni saradnik u Raiffeisen banci Beograd

Naknada parničnih troškova

Dragoslav Đokić, advokat iz Beograda

Obaveza usklađivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima

Ljiljana Milanković-Vasović

RADNI SPOROVI

Autor sentenci: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu

Pojedini dokazi u novom Zakoniku o krivičnom postupku

Mr Dragan Obradović

Strategija stručnog usavršavanja državnih službenika u Republici Srbiji za period 2011 - 2013. godine

Anđelka Plavšić - Nešić, dipl. pravnik

Uporedna analiza prethodnog i novog Zakona o zaštiti potrošača

Dragoljub Simonović, advokat

Duševni bolovi zbog povređivanja bliskog lica

dr Zoran Ilkić, pravni zastupnik u štetama "DDOR NOVI SAD" a.d.o. Novi Sad 

Svetozar Pejović - Norma i ekonomska efikasnost - Prednost angloameričkog prava

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa