ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - April 2013

BROJ 4. GODINA XVI

APRIL 2013.

IZLAZI MESEČNOKrivično delo napad na ustavno uređenje u zakonodavstvu Republike Srbije

dr Goran D. Matić, direktor Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka Republike Srbije


Zaštita prava pacijenata - funkcionalna novina ili uobičajeni formalizam

Mr Sreten Stanojević, zaštitnik prava pacijenata u Institutu za rehabilitaciju


Izvođenje dokaza u građanskim i trgovačkim stvarima sa elementom inostranosti u pravu Srbije i EU

Dr Božidar Jeličić, Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi sad


SUDSKA PRAKSA - PARNIČNI POSTUPAK

Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


Neka sporna pitanja u primeni Zakona o radu - prilog izmenama i dopunama

Predrag Trifunović, sudija Vrhovnog kasacionog suda


Ugovor o radu i za(snivanje) radnog odnosa

Vera Kusovac


Razgraničenje stvarne nadležnosti između sudova opšte i posebne nadležnosti - privrednih sudova

Stojan Jokić, sudija Vrhovnog kasacionog suda


Dete kao parnična stranka u parnicama iz porodičnopravnih odnosa

Dr Gordana Stanković, redovni profesor Pravni fakultet Univerziteta u Nišu


Prethodne mere kao sredstvo obezbeđenja novčanog potraživanja

Doc. dr Vladimir Kozar, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Univerzitet Privredna akademija, Novi Sad


DEVIZNI PREKRŠAJI

dr Tomica Delibašić

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa