ARHIVA BROJEVA

Izvođenje dokaza u građanskim i trgovačkim stvarima sa elementom inostranosti u pravu Srbije i EU

- uporedni prikaz regulisanja pitanja
međunarodne pravne pomoći –

Dr Božidar Jeličić,
Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi sad

 

Savremeni međunarodni pravni saobraćaj u svetu danas je nezamisliv bez međunarodne pravne pomoći. Ona dobija sve više na značaju u uslovima jačanja komunikacionih veza i odnosa između subjekata različitih država. Tome doprinosi snažan tehnološki razvoj koji je sa sobom doneo, ne samo komunikacijski razvoj, već i povećanje i usložnjavanje pravnih odnosa sa elementom inostranosti. U takvim uslovima povećava se mogućnost i potreba da se određene parnične radnje moraju preduzimati na teritoriji drugih država. Logično je da sudovi, u tim situacijama, ne mogu da deluju na teritorijama stranih suvereniteta, te su upućeni na saradnju sa organima druge države. Imajući ovo u vidu, međunarodna pravna pomoć je nezaobilazan element savremenog međunarodnog pravnog saobraćaja i predstavlja interes svih država u svetu.

 Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa