ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Jun 2018.

BROJ 6. GODINA 2018

JUN 2018.

IZLAZI MESEČNOAlternativne krivične sankcije (Ratio legis predviđanja i neka sporna pitanja)

Prof. dr Stanko Bejatović, Redovni profesor Pravnog fakulteta i predsednik Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu


SUDSKA PRAKSA - VRHOVNI KASACIONI SUD

Krivični postupak - Zahtev za zaštitu zakonitosti - Podnošenje zahteva


Zaštita žrtava trgovine ljudima kao svedoka i oštećenog u krivičnom postupku

mr Minja Simović, advokat


Istorijski osvrt na razvoj antisemitizma kao ideološkog oružja holokausta

Edit Der Šergelj, Univerzitet Union-Nikola Tesla, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd


Izmene i novine Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Dr Tomica Delibašić


SUDSKA PRAKSA - UPRAVNI SUD - Porezi i doprinosi

Autor sentenci: Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog kasacionog suda, u penziji


Povreda prava pacijenta na obaveštenje o mogućim komplikacijama operacije i naknada štete

Jelena Borovac, sudija Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu


Supsidijarna kumulacija tužbenih zahteva

Prof. dr Gordana Stanković


Prelaz i prenos potraživanja ili duga

Mirela Smiljanić Ličina, Javni izvršitelj imenovan za područje Privrednog suda u Novom Sadu i Apelacionog suda u Novom Sadu


STRUČNO SAVETOVANJE

Poruke sa XXVII susreta Pravnika u privredi Srbije

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa