ARHIVA BROJEVA

KRIVIČNO PRAVO - Alternativne krivične sankcije (Ratio legis predviđanja i neka sporna pitanja)

Prof. dr Stanko Bejatović,
Redovni profesor Pravnog fakulteta i predsednik Srpskog udruženja
za krivičnopravnu teoriju i praksu

Jedno od najdinamičnijih pitanja krivičnog prava posmatrano uopšte je pitanje krivičnih sankcija. Ono je staro koliko i krivično pravo. Od najstarijih vremena postojanja krivičnog prava traže se mere kojima se želi postići efikasnost zaštite onih dobara koja se štite krivičnim pravom. No, i pored egzaktnosti njegovog postojanja čini se da ono posebno dobija na svojoj aktuelnosti u vremenu čiji smo i sami savremenici. U poslednjih nekoliko desetina godina jedno od najaktuelnih pitanja stanja krivičnog prava uopšte je pitanje krivičnopravnih instrumenata državne reakcije na kriminalitet. Nekoliko je ključnih razloga ovakvog stepena aktuelnosti ovog pitanja. Među njima se posebno ističu tri. Prvo, i pored izvesnih oscilacija živimo u vremenu stalnog povećanja kriminaliteta. Drugo, svedoci smo sve većeg učešća najtežih oblika kriminalnih aktivnosti u ukupnoj masi kriminaliteta kao i permanentne pojave njegovih novih oblika. Treće, usled stalnog povećanja krivičnih predmeta, i ne samo usled toga, imamo i neefikasnost državne reakcije, ne samo na najteže oblike kriminalnih aktivnosti, već i na kriminalitet uopšte. Kao rezultat svega ovog neminovno se postavlja i pitanje mogućih načina državne reakcije na polju borbe protiv kriminaliteta u uslovima ovakvih njegovih obeležja. U uslovima njegovog stalnog povećanja, u uslovima sve većeg procenta najtežih oblika kriminalnih aktivnosti u ukupnoj masi kriminaliteta, u uslovima stalne pojave njegovih novih oblika i nedovoljnog stepena efikasnosti suprotstavljanja istom. Više je mogućih načina državne reakcije po ovom pitanju. Među njima posebno se ističu sledeći:

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa