ARHIVA BROJEVA

IZMENE I NOVINE ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Dr Tomica Delibašić

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji je objavljen u "Službenom glasniku", broj 30/2018 od 20. aprila 2018. godine izvršene su brojne izmene u zakonskom tekstu ovog zakona. Najznačajnije su nove zakonske odredbe kojima se pre svega tiču efikasnosti poreskog postupka i naplate javnih prihoda, pa se na te odredbe ukazuje.

Poreska uprava, po službenoj dužnosti, iz reda poreskih savetnika ili advokata postavlja zastupnika, pored ranije navedenih slučajeva u članu 16. i zastupnika osumnjičenjom prilikom saslušanja zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo za koje je propisana kazna zatvora od osam godina ili teža kazna. Na ovaj način se Poreska uprava izjednačava sa organom krivičnog postupka, jer ima ovlašćenje da procenjuje da li postoje osnovi sumnje da je neko učinio krivično delo.

Značajna je novina uneta u član 29, da Agencija za privredne registre ne može izvršiti brisanje privrednog subjekta iz propisanog registra, registrovati statusne promene i vršiti promene podataka koji se odnose na osnivača, odnosno člana, naziv, sedište, ulog i oblik organizovanja, prekid ili druge promene podataka u vezi obavljanja delatnosti preduzetnika, u periodu od dobijanja obaveštenja Poreske uprave da će se kod privrednog subjekta vršiti poreska kontrola, uključujući i radnje poreske policije u cilju otkrivanja poreskih krivičnih dela, do dobijanja obaveštenja da je poreska kontrola završena. Očito je ova odredba rezultat iskustva da se na navedeni nači pokušava osujetiti ili otežati kontrola i izbeći njene posledice. 
 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa