ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Maj 2011

BROJ 5. GODINA XIV

MAJ 2011

IZLAZI MESEČNO

Oporezivanje imovine (nepokretnosti). Utvrđivanje i naplata poreza za kalendarsku godinu

Ljiljana Milanković-Vasović

Pravo pobijanja u stečaju

Prof. dr Mihailo Velimirović

RADNI SPOROVI

Autor sentenci: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu

Poseban zakonski osnov za otkaz ugovora o radu

Vera Kusovac

Disciplinska odgovornost pripadnika Vojske Srbije za lakše povrede vojne discipline

Mario Stanković, major pravne službe Vojske Srbije

Sporazum između Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine o socijalnom osiguranju

Radovan Bezbradica, sekretar Ustavnog suda Srbije

Novi Zakon o socijalnoj zaštiti, osnovni pravni instituti i zaštita prava korisnika usluga

Borisav Čolić, sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji 

Elektronsko kancelarijsko poslovanje organa državne uprave

Anđelka Plavšić-Nešić, dipl. pravnik

Prikaz Pravilnika o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju

Biljana Antić, prosvetni inspektor

Evropski standardi u oblasti borbe protiv terorizma i Krivični zakonik Republike Srbije

Doc. dr Dragana Kolarić, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd

Advokati u prvoj borbenoj liniji suzbijanja pranja novca i terorizma

Prof. dr Branko Ž. Ljutić, ovlašćeni revizor

Kazna rada u javnom interesu

Sunčica Savić, sudija Prekršajnog suda u Beogradu

Odluka suda o nenadležnosti

dr Tomica Delibašić, savetnik u Višem prekršajnom sudu, Beograd

Pravne anegdote

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa