ARHIVA BROJEVA

Znanje odnosno mogućnost znanja za carinsku robu

Dr Tomica Delibašić

Carinski prekršaji su posebna vrsta finansijskih prekršaja, i to teže prirode, koji su decenijski u našem pravu bili predmet posebne zakonske pažnje i regulative, kao i formiranja posebnih organa koji su o tome odlučivali, do formiranja sudova za prekršaje koji su preuzeli nadležnost za prekršaje za koje je propisana zaštitna mera oduzimanja carinske robe, odnosno teže carinske prekršaje.

Široka lepeza carinskih prekršaja može se svesti na dve vrste prekršaja, one koji se tiču nedozvoljenog uvoza robe, odnosno prekršaje učinjene na granici, kao i prekršaje dolaženja u posed i prijem carinske robe, dakle prekršaje učinjene raspolaganjem robom na carinskom području. Tako posmatrano, značajnu skupinu prekršaja čine radnje koje se tiču dolaženja u posed carinske robe nakon uvoza, pa se time zakonodavac posebno bavi. To ne znači da su jasno koncepcijski definisana bića ovih prekršaja, već tu ima sporih pitanja, koja pre svega izaziva nedorečenost naročito novije zakonske regulative.

 Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa