ARHIVA BROJEVA

Značajne izmene Zakona o radu

ZNAČAJNE IZMENE ZAKONA O RADU

 

Ljiljana Milanković-Vasović

Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013, u daljem tekstu: Zakon) predstavlja sistemski zakon kojim je regulisana oblast – radni odnosi, odnosno prava, obaveze i odgovornosti po osnovu rada.

Zakon je (kao što je poznato) donet i stupio na snagu 2005. godine (tačnije – 23. marta 2005. godine) i od tada je (uz veće ili manje izmene - 2005, 2009. i 2013. godine) u neprekidnoj primeni.

Razvoj i napredak u svim sferama ljudskog delanja (pa i u ovoj, radno-pravnoj oblasti), neminovno je zahtevao izmene i unapređenja, potpuniju zaštitu i usklađivanje sa međunarodnim standardima (pre svega - sa potvrđenim konvencijama MOR i propisima Evropske unije). Takođe, u praksi se javila potreba preciznijeg određenja pojedinih odredbi Zakona (koje su se, zbog nepreciznosti, ponekad različito tumačile i primenjivale, sa svim posledicama ovakve neujednačenosti po pravnu sigurnost).

Iz gore navedenih razloga, Vlada Republike Srbije je - 12. jula 2014. godine, usvojila izmene i dopune Zakona o radu i "stavila" ih u skupštinsku proceduru. Narodna skupština je, na Šestom vanrednom zasedanju Narodne skupštine u 2014. godini – donela Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu, koji je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 75/2014 od 21. jula 2014. godine (u daljem tekstu: Zakon o izmenama Zakona) i koji stupa na snagu (osim određenih odredbi) - 29. jula 2014. godine. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa