ARHIVA BROJEVA

Zaštita povređenih prava iz radnih odnosa u svetlu novog procesnog zakona

Snežana Andrejević,
sudija Vrhovnog kasacionog suda

Stranka ima pravo da sud odluči o njenim zahtevima i predlozima u razumnom roku. Sud je dužan da postupak sprovede bez odugovlačenja, u skladu sa predhodno određenim vremenskim okvirom za preduzimanje parničnih radnji (član 10. st. 1. i 2. Zakona o parničnom postupku - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011).

Spor pred nadležnim sudom pravosnažno se okončava u roku od šest meseci od dana pokretanja spora (član 195. stav 3. Zakona o radu - "Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009).

Pravo na rad - zajemčeno je Ustavom (Ustav Republike Srbije - "Sl. glasnik RS", br. 98/2006) i ostvaruje se u skladu sa zakonom. Svako ima pravo na poštovanje dostojanstva svoje ličnosti na radu, bezbedne i zdrave uslove rada, potrebnu zaštitu na radu, ograničeno radno vreme, dnevni i nedeljni odmor, plaćeni godišnji odmor, pravičnu naknadu za rad i na pravnu zaštitu za slučaj prestanka radnog odnosa. Niko se tih prava ne može odreći.

Zakon o radu (ZOR) u članu 1. propisuje da se prava, obaveze i odgovornosti po osnovu rada uređuju ovim zakonom i posebnim zakonom u skladu sa ratifikovanim međunarodnim konvencijama, kolektivnim ugovorima i ugovorima o radu, a pravilnikom o radu, odnosno ugovorom o radu – samo kada je to ovim zakonom određeno. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa