ARHIVA BROJEVA

ŽALBA PROTIV DRUGOSTEPENE KRIVIČNE PRESUDE - PRAKTIČNI ASPEKTI -

Mr Sretko Janković,
sudija Apelacionog suda u Beogradu

ŽALBA
PROTIV DRUGOSTEPENE KRIVIČNE PRESUDE

- PRAKTIČNI ASPEKTI -

Uvod

Krivični postupak se najčešće završava donošenjem drugostepene presude, kada se krivična stvar pravnosnažno okončava, te više nije moguće preispitivanje te presude redovnim pravnim lekovima, već je moguće samo ulaganje vanrednih pravnih lekova. Međutim, u pojedinim slučajevima moguća je i žalba protiv drugostepene krivične presude. S obzirom da je mogućnost izjavljivanja žalbe protiv drugostepene presude, prema Zakoniku o krivičnom postupku (u daljem tekstu: ZKP) veoma restriktivna, u praksi se pojavljuju određeni problemi na koje ovde želimo ukazati. Ti problemi uglavnom se tiču toga da li je moguće izjaviti žalbu protiv drugostepene presude kojom je preinačena presuda prvostepenog suda kojom je odbijena optužba i doneta presuda kojom se okrivljeni oglašava krivim, ko je ovlašćen na izjavljivanje žalbe u toj situaciji i slično.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa