ARHIVA BROJEVA

ZAKONSKO I PODZAKONSKO REGULISANJE ZAŠTITE UZBUNJIVAČA KLJUČNI ASPEKTI

Mr. Vesna Bilbija,
Javno preduzeće "Pošta Srbije",
Arbitar/miritelj kod Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova

1. Uvod

Uporedno pravo proteklih nekoliko decenija sve veću pažnju posvećuje zaštiti uzbunjivača (eng. Whistelblower) i priznanju prava zaposlenog na "duvanje u pištaljku" (eng. Right to whistleblow)1. Posebna zaštita je neophodna kako bi se podstakli zaposleni na borbu protiv korupcije, na zaštitu javnog interesa, koji je i pravno i moralno superiorniji u odnosu na privatni interes (dobit) poslodavca2. Drugim rečima, zaštita uzbunjivača-zaposlenog je vid ohrabrivanja kulture otvorenosti organizacija (poslodavca), dobrog upravljanja, namenskog korišćenja sredstava (posebno u javnom sektoru), zakonitosti poslovanja i rada poslodavaca, te zaštite javnog interesa. Organizaciona kultura nalaže da se ne sme tolerisati sprovođenje zlostavljanja uzbunjivača (victimisation for whistelblowing is not tolerated), zbog čega je u uporednom pravu poslednjih par decenija došlo do zakonskog uređivanja posebne zaštite uzbunjivača-zaposlenih, npr. američko, britansko, holandsko, južnoafričko zakonodavstvo3. U tranzicionom društvu kao što je slučaj naše, jedan od najvećih problema je problem korupcije, a Zakon o zaštiti uzbunjivača je, prema rečima predlagača, takav da, sa jedne strane, pruža zaštitu licima koja prijavljuju sumnju na korupciju u punom obimu, a sa druge, njime se, na posredan način, štiti javni interes, kroz zaštitu onih koji korupciju prijavljuju.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa