ARHIVA BROJEVA

Zakonska zatezna kamata - svrha, granice i opasnosti

PROBLEMI U PRIMENI ZAKONA
(propusti zakonodavaca i "slobodno" tumačenje normi)

 

Zatezna kamata je - kamata koju duguje dužnik novčane obaveze, ako se nađe u docnji.

Tu nema spora (dug mora da se izmiri, na način i u vreme - kako je dogovoreno). Kašnjenje u izvršenju ove obaveze - izaziva određene posledice. Dužnik koji zadocni sa ispunjenjem novčane obaveze - duguje, pored glavnice, i zateznu kamatu. Poverilac - ima pravo na zateznu kamatu, bez obzira na to da li je pretrpeo kakvu štetu zbog dužnikove docnje.

Ovo su osnovne (poznate i logične) stvari. Zakon o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89; i "Sl. list SRJ", br. 31/93 – u daljem tekstu: ZOO) definiše ovo pitanje odredbama čl. 277. – 279.

Problem nastaje kod pitanja – KOLIKA JE ta kamata, odnosno – kako se izračunava iznos zatezne kamate.Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa