ARHIVA BROJEVA

Zahtev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku - Novo pravno sredstvo u pravnom poretku Republike Srbije

Radovan Bezbradica,
sekretar Ustavnog suda

I - Opšte napomene o pojmu, sadržini i jemstvima prava na suđenje u razumnom roku

Pravo na suđenje bez nepotrebnog odlaganja ili pravo na rešavanje pravne stvari u razumnom roku ili, kako se u literaturi to pravo najčešće pojmovno određuje, pravo na suđenje u razumnom roku, kao deo prava na pravično suđenje, zajemčeno je Ustavom Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 98/06). Naime, odredbom člana 32. kojom se jemči pravo na pravično suđenje, Ustav, u stavu prvom te odredbe, svakome jemči pravo da nezavisan, nepristrasan i zakonom već ustanovljen sud, pravično i u razumnom roku, javno raspravi i odluči o njegovim pravima i obavezama, osnovanosti sumnje koja je bila razlog za pokretanje postupka, kao i o optužbama protiv njega. Iz ovakve sadržine prava na pravično suđenje vidljivo je da se radi o kompleksnom pravu koje u sebi sadrži niz drugih, posebnih ustavnih prava, uključujući i pravo svakoga da u razumnom roku bude odlučeno o njegovim pravima i obavezama, osnovanosti sumnje koja je bila razlog za pokretanje postupka, kao i o optužbama protiv njega, tj. "pravo na suđenje u razumnom roku". Pravo na suđenje u razumnom roku zajemčeno je i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, drugim međunarodnim aktima i pojedinim procesnim zakonima unutrašnjeg prava.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa