ARHIVA BROJEVA

Upravno-sudska zaštita konkurencije

Ljubodrag Pljakić,
sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji

Uvod

Danom početka primene Zakona o zaštiti konkurencije ("Službeni glasnik RS", br. 51/09) - u daljem tekstu: Zakon, prestao je da važi Zakon o zaštiti konkurencije ("Službeni glasnik RS" br. 79/05) - u daljem tekstu: prethodni Zakon. Značajno je ukazati da je Narodna skupština donela Zakon 08.07.2009. godine, predsednik Republike ga je potpisao 13.07. a da je osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS", kao dana stupanja na snagu, do dana primene, proteklo nekoliko meseci. Tako dugi rok za primenu zakona se ostavlja kod značajnih zakona kako bi se stranke upoznale sa njihovom sadržinom i uskladile svoja ponašanja na zakonito postupanje na tržištu.

Predmet Zakona je utvrđen u članu 1. na način da se njime Uređuje zaštita konkurencije na tržištu Republike Srbije u cilju ekonomskog napretka i dobrobiti društva, a naročito koristi potrošača kao i osnivanje, položaj, organizacija i ovlašćenja Komisije za zaštitu konkurencije. Ukazivanjem na predmet Zakona, koji se u primeni njegovih odredaba nikako ne sme smetnuti sa uma, radi zaokruživanja njegovog cilja i svrhe, reći ćemo da je Komisija samostalna i nezavisna organizacija koja vrši ovlašćenja u skladu sa ovim zakonom, ima status pravnog lica, a za svoj rad odgovara Narodnoj skupštini, kojoj podnosi godišnji izveštaj o radu do kraja februara tekuće godine, za prethodnu godinu (član 20. Zakona). 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa