ARHIVA BROJEVA

Ugovor o stručnom usavršavanju i poreska evazija

 

Doc dr Velisav Marković,
Poslovni fakultet Valjevo, Univerzitet Singidinum Beograd

1. UVOD

Kao oblik rada van radnog odnosa Zakonom o radu (Sl. glasnik RS, broj 24/2005, 61/2005 i 54/2009) Republike Srbije uređeno je stručno osposobljavanje i usavršavanje. Prema odredbi člana 201. Zakona o radu, ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju poslodavac može da zaključi:

1) sa nezaposlenim licem, radi obavljanja pripravničkog staža i polaganja stručnog ispita, kad je to zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za samostalni rad u struci;

2)  sa licem koje želi da se stručno usavrši i stekne posebna znanja i sposobnosti za rad u svojoj struci, odnosno da obavi specijalizaciju, za vreme utvrđeno programom usavršavanja, odnosno specijalizacije.1

Stručno osposobljavanje i usavršavanje se može realizovati pre zaposlenja putem školovanja i putem praktičnog rada i zaposlenih kao pravo i obaveza iz radnog odnosa.

U radu je prikazano stručno osposobljavanje i usavršavanje koje se obavlja pre zaposlenja.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa