ARHIVA BROJEVA

Tatjana R. Kandić - Sudska vlast u Republici Srbiji

Priredio: Savo Manojlović,
Istraživač pripravnik, Institut za uporedno pravo

 

Kako zaštititi jednu stručnu, sudsku vlast od politike i partokratije sadržane u izvršnoj i zakonodavnoj? Bez odgovora na ovo pitanje nema sudske nezavisnosti, sudijskog integriteta, vladavine prava, ostvarivanja prava na pravično suđenje… Svi navedeni elementi simbiotički su povezani. Kad njih nema, cela jedna osnovna komponenta moderne države je istrgnuta. Sudsku vlast možemo metaforično zamisliti kao skelet koji omogućava građaninu, pa samim tim i celom društvu, da se drži uspravnim. Jedna državna funkcija, vlast, štiti nas od drugih građanina; ali istovremeno i od sebe same. Taj skelet dobrano je uzdrman, iščašen, pokidan, slomljen, zdrobljen... čuvenom reformom - (re)izbor sudija. U monografiji - Sudska vlast u Republici Srbiji -Tatjane Kandić, koja predstavlja njenu dopunjenu doktorsku disertaciju, data je jedna analiza, koja medicinskim rečnikom rečeno sadrži - istorijat bolesti, dijagnozu, predlog operativnih zahvata i postoperativnu, rehabilitacionu fazu oporavka sudske vlasti. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa