ARHIVA BROJEVA

SUDSKA PRAKSA - KRIVIČNO PRAVO 1898 - 1930

SUDSKA PRAKSA - KRIVIČNO PRAVO

1898 - 1930

OCENA BLAŽEG ZAKONA

 

- Pri oceni blažijeg zakona, sud treba da ima u vidu celokupan sistem odmeravanja kazne i izvršenja iste, a ne samo vrstu i meru kazne, kojom je krivično delo ugroženo.

Aranđelovački prvostepeni sud - našao je: da u radnji optužene Darinke, što je na dan 14. aprila 1925. god. iz puške pucala na privatnu tužilju Perku i ovu ranila, stoji delo iz § 156 stav II u vezi sa 41 i 44 kaznenog zakonika, a da joj se kazna za ono delo ima odmeriti po § 167 pretposlednji stav novog krivičnog zakona, kao blažijeg po optuženu, pa je presudom svojom od 13-IV-1930 god, Br. 11982 optuženu kaznio sa šest meseci strogog zatvora, s tim da se izdržanje ove kazne odloži za jednu godinu dana u smislu § 65 novog krivičnog zakona.

Beogradska Apelacioni Sud - našao je, da je prvostepeni sud pogrešno uzeo da je novi krivični zakonik blaži za optuženu od starog kaznenog zakonika, jer za ovo pokušano delo § 167 pretposlednji stav krivičnog zakonika predviđa kao minimum tri godine robije, dokle § 156 II od. kaznenog zakonika za svršeno delo ubistva predviđa da se kazna može spustiti na dve godine zatvora, a s obzirom na to, da se po starom kaznenom zakoniku pokušaj uvek blaže kazni kao i na priznate olakšice, u principu se kazna može svesti do minimuma i ispod devet meseci zatvora. Zato je presudu prvostepenog suda preinačio i svojom presudom od 6-IV-1930 god. Br. 5916 optuženu za ovo delo kaznio sa šest meseci zatvora.

Kasacioni sud - poništio je ovu presudu sa razloga:

       "Nije mogao sud svoju ocenu u smislu § 2 kriv. zak., koji je od dva zakona blaži, osnivati jedino na vrsti, odnosno meri kazne, koja se u konkretnom slučaju optuženom prema prirodi dela i ostalim okolnostima izvršenja dela, ima odmeriti, nego je, postupajući po pomenutom zakonskom naređenju krivičnog zakonika, bio dužan da pri svojoj oceni ima u vidu celokupan sistem odmeravanja i izvršenja kazne po jednom i po drugom zakoniku, pa svoju odluku da donese prema onom zakonu, po kome kazneno-pravna sankcija rezultira, kao blaža za krivca. Prema ovome, kad je novim krivičnim zakonikom predviđena ustanova uslovne osude, o kojoj ne može biti reči pri osudi po starom kaznenom zakoniku, a koja nesumnjivo ima uticaja na to, da u slučaju nalaženja suda u smislu § 65 kriv. zak. o njenoj umesnosti u konkretnom slučaju, optuženi dosuđenu kaznu pod uslovom oseti kao blažu, nego inače, onda je sud trebao da se upusti u ocenu da li pri osudi po novom krivičnom zakoniku u konkretnom slučaju ima mesta uslovnoj osudi ili ne i s obzirom na to donese svoju odluku u smislu § 2 kriv. zak."

Primedbe IV odeljenja od 13. novembra 1930. godine, Br. 11141.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa