ARHIVA BROJEVA

SUDSKA PRAKSA - KRIVIČNO PRAVO 1898 - 1930

SUDSKA PRAKSA - KRIVIČNO PRAVO

1898 - 1930

KVALIFIKOVANJE DELA

 

NADLEŽNOST ZA KVALIFIKOVANJE DELA – DRŽAVNI I POROTNI SUD

Kvalifikovanje krivičnoga dela dolazi u isključivu nadležnost državnog, a ne porotnog suda.

Kasacioni Sud primedbama Br. 10842. od 30. decembra, 1899. god, poništio je presudu Jagodinskoga Prvostepenoga Suda kao porotnoga Br. 23843. od 15. decembra, 1899. god, našavši da ne odgovara zakonu, jer kad privatni tužilac u svojoj tužbi tvrdi, a i isleđenjem je potpuno dokazano, da je optuženi odneo sanduče sa novcima iz otvorene dućanske sobe, dakle, nije ušao u sobu provaljivanjem zida ili vrata, prozora i t. d. a samim pak isleđenjem nije konstatovano, da je obijanje sandučeta izvršeno u dućanskoj sobi, već se na protiv dokazuje, da je optuženi sanduče obio van dućana, na polju, to je onda zasnivanje presude na odredbi tač. 1. §. 223. Kazn. Zak. — kvalifikujući radnju optuženog kao opasnu krađu — posve pogrešno, jer i način izvršenja radnje i okolnosti, u kojima je krađa novaca izvršena, pridajući radnji optuženoga, zbog koje je stavljen pod sud, sve karakterne znake proste krađe. Prema ovome, Prvostepeni Sud Jagodinski treba da postupi u smislu odredbe §. 236. Kazn. Zak. uzevši u obzir i to, da je optuženi izvršio kažnjivo delo kao sluga privatnoga tužioca.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa