ARHIVA BROJEVA

SUDSKA PRAKSA 1898 - 1930

SUDSKA PRAKSA

1898 - 1930

PARNIČNI POSTUPAK

 

Slobodno raspolaganje dokazima (iznošenje ili propuštanje) – pravo parničara

Svaka parnična strana ovlašćena je po §. 22. Građ. Zak. da u toku ili izvan spora raspolaže onim pravima koja joj pripadaju.

Kasacioni Sud primedbama Br. 597. od 27. januara, 1899. god, poništio je presudu Apelacionoga Suda Br. 4480. od 11. decembra, 1898. god, našavši da ne odgovara zakonu, jer kad ce iz beleške sudske vidi, da od tužioca nije uzeta reč o navodu tuženog, da mu tužilac u opšte nije otac, a iz te okolnosti potiče, kako pravo tužioca tako i dužnost tuženoga za traženo izdržavanje, — onda je sud presudu izrekao na nepotpunom izviđaju, protivno §. 166. Građ. Sud. Post.

Apelacioni Sud ne usvoji ove primedbe, već pod Br. 179. od 6. februara, 1899. god, da sledeće protivrazloge:

Svaka parnična strana ovlašćena je po §. 22. Građ. Zak. da s onim pravima koja njoj pripadaju, u toku ili izvan spora slobodno raspolaže. A ovo slobodno raspolaganje parničara sastoji se u tome, što ne svaka od parničnih strana po svojoj volji upotrebiti ili propustiti ili se čak i odreći onih dokaza, koje ima na raspoloženju radi održanja svojih ili odbrane od protivnikovih potraživanja.

Po tome, kad tužilac u tužbi i na ročištima nije hteo da podnese dokaza o tome, da mu je tuženi rođeni sin, te da bi usled toga po §. 127. Građ. Zak. imao prava izdržanja od njega, ma da mu je tuženi odmah u početku spora u odgovoru na tužbu i docnije na svima ročištima, osporavao ovo pravo, jedino po tom osnovu, što ne podnosi nikakvih dokaza, da mu je on rođeni sin, onda se ima uzeti, da se tužilac toga dokaza dragovoljno odrekao, kad se iz navedenoga vidi, da mu je bila data pridika, da isti dokaz upotrebi, ili na navod tuženog o ovome odgovori.

I Opšta Sednica Kasacionoga Suda od 20. februara, 1800. god, pod Br. 1461 našla je, da su protivrazlozi Apelacionoga Suda Br. 179. - na zakonu osnovani, a da primedbe Kasacionoga Suda Br. 597. - ne stoje.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa