ARHIVA BROJEVA

SUDIJSKA MISIJA

Prof. dr Slobodan Perović

SUDIJSKA MISIJA

IĆI SUDIJI ZNAČI IĆI PRAVDI

 

Determinante kulture prava

Svako pozitivno pravo, kao empirijska stvarnost i relativna datost, predstavlja izraz presudnih determinanti koje dolaze iz metajurističkih područja.

Stepen filozofske prosvećenosti, moralna zavisnost, ekonomska konstitucija, politička emancipacija, tradicija opštih pravila ponašanja, tehnička civilizacija - određuju put i svrhu pravnog poretka svake prosvećene zajednice. Sve te determinante slivaju se u jednu sintezu i čine "istorijsku nužnost" određene društvene i državne asocijacije. I po tome - fenomen prava nosi onaj legitimitet i legalitet koji odgovara konkretnom stepenu razvoja opšte kulture.

Taj fenomen prava, uvek je sastavljen iz dva osnovna svojstva: transcendentnog i imanentnog. Prvo svojstvo je apriorno, univerzalno i apsolutno, a drugo je posteriorno, empirijsko i relativno. Empirijsko svojstvo često je ograničeno i nestalno, pa celom pravu daje ton "podnošljivo nepravednog" ili "nepodnošljivo nepravednog". Transcendentalno svojstvo prava, kao misleća priroda čoveka, univerzalno je i pravedno po sebi.

U spoljnjem svetu, pravo se nikada ne predstavlja samo jednim svojstvom, transcedentalnim ili empirijskim, već predstavlja kompoziciju oba ova svojstva i čini temelj i fasadu pozitivnog prava. Taj dualitet prirodnog i pozitivnog prava, čitav je horizont na kome se odigrava i evolucija i revolucija prava. Umna i fizička priroda, individualna i zajednička, određuje hoće li prirodno pravo u transcedentaciji čiste misli, biti udaljeno od pozitivnog prava ili će mu biti približeno i u mnogim ustanovama sasvim prisutno. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa