ARHIVA BROJEVA

Skraćeno radno vreme zaposlenog

Paraskeva Mihajlović

Zakonom o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/05, 61/05 i 54/09), u okviru odredaba o radnom vremenu (čl. 50. - 63.), posebno je uređeno skraćeno radno vreme zaposlenog koji radi na naročito teškim, napornim i za zdravlje štetnim poslovima.

Naime, odredbama člana 52. Zakona o radu propisano je da zaposlenom koji radi na naročito teškim, napornim i za zdravlje štetnim poslovima, utvrđenim zakonom ili opštim aktom, na kojima i pored primene odgovarajućih mera bezbednosti i zaštite života i zdravlja na radu, sredstva i opreme za ličnu zaštitu na radu, postoji povećano štetno dejstvo na zdravlje zaposlenog – skraćuje se radno vreme srazmerno štetnom dejstvu uslova rada na zdravlje i radnu sposobnost zaposlenog, a najviše 10 časova nedeljno (poslovi sa posebnim rizikom). Skraćeno radno vreme utvrđuje se na osnovu stručne analize, u skladu sa zakonom, a zaposleni koji radi skraćeno radno vreme ima sva prava iz radnog odnosa kao da radi puno radno vreme.Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa