ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - April 2012

BROJ 4. GODINA XV

APRIL 2012

IZLAZI MESEČNO

Ostvarivanja razumnog roka - vremenski okvir (kontroverze novog instituta ZPP)

Vida Petrović Škero, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Nadzor nad radom izvršitelja i odgovornost izvršitelja

Mladen Nikolić, Sudija Privrednog apelacionog suda, Prof. dr Nebojša Šarkić, Pravni fakultet Univerziteta "Union"

Stupanje na snagu i početak primene zakona, drugih propisa i opštih pravnih akata (povodom brojnih primera normativnog razdvajanja)

Radovan Bezbradica, sekretar Ustavnog suda

Država, državna vlast, državna uprava (instituti i ljudi)

Ljiljana Milanković-Vasović

Carinski prekršaji - aktuelni pravni stavovi Višeg prekršajnog suda u Beogradu

Pripremio: dr Tomica Delibašić, sudski savetnik u Višem prekršajnom sudu, Beograd

Prestanak radnog odnosa prema Zakonu o radu i posebnim propisima

Paraskeva Mihajlović, dipl. pravnik

RADNI SPOROVI

Autor sentenci: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu

Novine u Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Biljana Antić, diplomirani pravnik (prosvetni inspektor)

Da li je električna energija opšte dobro?

Dragoljub Simonović, advokat

Sto pedeset godina srpske advokature

Milojica Ž. Cvijović, advokat iz Beograda

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa