ARHIVA BROJEVA

Presuda bez održavanja rasprave

Dr Gordana Stanković,
redovni profesor, Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu

1. Odredbama Zakona o parničnom postupku Republike Srbije iz 2011. godine1 predviđena je presuda bez usmene rasprave, kao posebna vrsta presude koju može da donese parnični sud u toku pripremnog postupka. Ovu meritornu presudu,2 koja se donosi bez usmenog raspravljanja kad sud konstatuje da ne postoje procesne smetnje i da je među stranka u nesporno činjenično stanje, uveo je u parnični postupak Republike Srbije Zakon o parničnom postupku iz 2004. godine,3 u skladu sa pravno-političkim i pravno-tehničkim zahtevima koji su, po oceni zakonodavca, trebalo da budu ostvareni na planu pravne zaštite u domenu civilne procedure.

Presuda bez održavanja rasprave u parničnom postupku nije bila potpuno novi institut. U nekadašnjem, jugoslovenskom ZPP (1956), kao i u ZPP (1976), koji se primenjivao do donošenja ZPP (2004) kao zakon Republike Srbije, presuda bez održavanja rasprave4 bila je predviđena, kao odstupanje od opšteg parničnog postupka, samo u jednom posebnom parničnom postupku – u postupku za rešavanje privrednih sporova. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa