ARHIVA BROJEVA

PREDMET UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU

Dragoslav Đokić, advokat u penziji

PREDMET UGOVORA
O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU

Ugovor o doživotnom izdržavanju je dvostrano obavezan ugovor. Zaključenjem ugovora o doživotnom izdržavanju nastaju obaveze za oba ugovarača Svaki od njih je obavezan na izvršenje određenih radnji, odnosno činidbi koje su predviđene ugovorom. Primalac izdržavanja se obavezuje da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja prenese svojina određenih telesnih stvari (nepokretnih ili pokretnih) ili prenos nekog drugog imovinskog subjektivnog prava (novčanog potraživanja, autorskog prava i sl.), dok se davalac izdržavanja obavezuje da primaoca izdržavanja izdržava i da se brine o njemu do kraja života i da ga posle smrti sahrani.

 Prema odredbi člana 46. st. 2. ZOO ugovorna obaveza mora biti moguća, dopuštena i određena, odnosno odrediva, a prema odredbi čl. 47. ZOO, kada je predmet obaveze nemoguć, nedopušten neodređen ili neodrediv, ugovor je ništav. Prema odredbi člana 49. ZOO, predmet obaveze je nedopušten ako je protivan prinudnim propisima, javnom poretku i dobrim običajima.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa