ARHIVA BROJEVA

PREDLAGANJE PLANA REORGANIZACIJE U SKLADU SA NAČELOM SAVESNOSTI I POŠTENJA

dr Ivan Todorović,
advokat u Beogradu

Rezime: U testu se analiziraju zloupotrebe instituta plana reorganizacije. Navođenje vodećih slučajeva iz američke prakse po pitanju odbacivanja planova zbog postupanja u lošoj veri ima za cilj da se snagom argumenata navedenih u obrazloženjima presuda skrene pažnja na moguće obrasce korišćenja ovog pravnog instituta koje bi trebalo okarakterisati kao nezakonite i u domaćoj praksi. Američko pravo je uzeto kao polazna osnova, imajući u vidu da je reorganizacija nastala u tom pravnom sistemu i da se mnoga rešenja u domaćem zakonu ugledaju upravo na tzv. "Chapter 11" američkog stečajnog zakona. Savesno i pošteno postupanje je konkretizovano i odredbama nemačkog stečajnog zakona, koje važi za jedno od najrazvijenijih stečajnih zakonodavstava na svetu. Nakon sagledavanja nekoliko modela nesavesnog postupanja predlagača planova u domaćoj praksi, daje se zaključak o potrebi "moralizacije" kod primene instituta reorganizacije u Srbiji.

Ključne reči: plan reorganizacije, predlaganje plana reorganizacije u dobroj veri, stečaj, reorganizacija

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa