ARHIVA BROJEVA

PRAVNI ASPEKTI KASTODI USLUGA U BANKARSKOM SISTEMU SRBIJE

Dr Vladimir Kozar,
vanredni profesor, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Univerziteta
Privredna akademija u Novom Sadu

Irena Radumilo,
asistent, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Univerziteta
Privredna akademija u Novom Sadu

 

Rezime: Kastodi usluge ili usluge kastodi banke podrazumevaju staranje finansijske organizacije o hartijama od vrednosti svojih klijenata. U pravu Republike Srbije posao čuvanja i administriranja hartija od vrednosti tradicionalno je regulisan Zakonom o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 57/89 i "Sl. list SRJ", br. 31/93 - u daljem tekstu: ZOO), kao ugovor o deponovanju hartija od vrednosti. Međutim, nakon privredne reforme i ponovnog uspostavljanja tržišta kapitala na domaćim prostorima devedesetih godina prošlog veka, koju je pratila i nova zakonska regulativa, Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl. list SRJ", br. 65/2002 i "Sl. list RS", br. 57/2003, 55/2004 i 45/2005) iz 2002. godine, dotadašnji termin "depozit" zamenjen je novim terminom "kastodi poslovi", u vezi sa kojima depozitar sa klijentom zaključuje ugovor o otvaranju i vođenju računa hartija od vrednosti. Sa upotrebom novog termina nastavilo se i donošenjem narednog Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl. glasnik RS", br. 47/2006 - u daljem tekstu: ZTHOV) iz 2006. godine, dok je važeći Zakon o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 112/2015 - u daljem tekstu: ZTK), donesen 2011. godine, ponovo uspostavio termine depozit i administriranje hartija od vrednosti, s tim što u vezi sa obavljanjem poslova kastodi banke upućuje na Zakon o investicionim fondovima ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006, 51/2009 i 31/2011 - u daljem tekstu: ZIF), kao lex specialis, donesen iste godine.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa