ARHIVA BROJEVA

Pravna zaštita poslovne tajne

Vera Kusovac 

Ex malicia nemo commodum habere debet
Niko ne treba da izvlači korist iz zlodela
(Sec. Ulpianus-D. 50, 17, 134, 1)

Pravni okvir zaštite poslovne tajne sadržan je u brojnim zakonima od kojih su najvažniji Zakon o privrednim društvima, Zakon o zaštiti poslovne tajne, Zakon o obligacionim odnosima, Krivični zakonik, Zakon o radu, Zakon o privrednim prestupima, Zakon o prekršajima, podzakonskim aktima, kao i donetim kodeksima poslovne etike i korporativnog upravljanja.

Pojam poslovne tajne nema jedinstvenu definiciju, ni usklađenu pravnu zaštitu u zemljama Evropske unije.

Tajna predstavlja podatak koji nije poznat većem broju lica i koji sme biti poznat samo određenom broju lica.

Tajna može biti državna, vojna, službena, poslovna (uključujući i berzansku tajnu), profesionalna i lična tajna.

Kaznena odgovornost za odavanje poslovne tajne obuhvata tri vrste odgovornosti: krivičnu odgovornost, odgovornost za privredni prestup i prekršajnu odgovornost. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa