ARHIVA BROJEVA

POJAM I PRAVNA PRIRODA BORAVIŠNE TAKSE

Prof. dr Velisav Marković,
Univerzitet Singidunum, Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija Valjevo

POJAM I PRAVNA PRIRODA
BORAVIŠNE TAKSE

Sažetak – Boravišna taksa je naknada za korišćenje komunalne, saobraćajne i turističke infrastrukture i suprastrukture na području jedinice lokalne samouprave ili u turističkom mestu, a koju plaća domaći ili strani državljanin koji se izvan svog mesta prebivališta koristi uslugama noćenja u ugostiteljskim objektima za smeštaj. Boravišna taksa je prihod turističkih organizacija gradova ili opština, odnosno međuopštinske turističke organizacije, ukoliko je osnovana, i Turističke organizacije Republike Srpske zbog čega je ista vrlo značajna za razvoj i promociju turizma.

U radu autor predstavlja normativno uređenje pojma boravišna taksa u Republici Srpskoj kao i u uporednom pravu. Pored toga autor predstavlja pravnu prirodu boravišne takse koja iako u nazivu pojma ima reč "taksa" po pravnoj prirodi nije taksa.

Klјučne reči – porez, taksa, boravišna taksa, naknada za korišćenje javnih dobara

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa