ARHIVA BROJEVA

Početak primene novog Zakona o prekršajima

1. marta 2014. godine – POČINJE PRIMENA Novog Zakona o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/13).

NOVI Zakon o prekršajima, objavljen je u "Sl. glasniku RS", 25. jula 2013. godine, u broju 65/13, sa stupanjem na snagu - osmog dana od dana objavljivanja (dakle – 2. avgusta 2013. godine) i početkom primene propisanim (preciziranim) od – 1. marta 2014. godine (član 343. Zakona). Danom početka primene Novog zakona - prestaje da važi Zakon o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 101/05, 116/08 i 111/09).

O razlozima i najznačajnijim novinama – već je bilo reči (videti "Pravni Informator" 11/2013, Prilog – Zakon o prekršajima). Podsetimo se ovde, kratko na novine (i iz reči Predlagača Novog Zakona, date u Objašnjenju predloga Novog Zakona). Ipak, pre prelaska na sumiranje najznačajnijih novina, skrenuli bi pažnju na ROKOVE ZASTARELOSTI – koji su po rečima Predlagača Novog Zakona (u Objašnjenju predloga Novog Zakona) predstavljali jedan od glavnih razloga nastupanja zastarelosti prekršajnog gonjenja ili izvršenja prekršajne sankcije i koji su kao takvi - trebali da budu produženi (sa jedne na dve godine, odnosno kod apsolutnih rokova sa dve na četiri godine). Međutim, u konačno usvojenom tekstu Novog Zakona – nema ovih "izmena", odnosno rokovi zastarelosti pokretanja i vođenja prekršajnog postupka, kao i izvršenja kazne i zaštitne mere - su kao i u dosadašnjem zakonu (jedna godina, sa dozvoljenim izuzecima – do pet, odnosno kod apsolutnih rokova - dve, ili dva puta onoliko koliko se po zakonu traži – videti čl. 84. i 85. Novog Zakona).

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa