ARHIVA BROJEVA

Ostvarivanje prava na pravično suđenje u upravnim sporovima

Doc. dr Velisav Marković,
Poslovni fakultet Valjevo, Univerzitet "Singidunum" Beograd

...

Sudska kontrola akata upravne vlasti vrši se u upravnom sporu. U upravnom sporu sud odlučuje na osnovu zakona i u razumnom roku, na podlozi činjenica utvrđenih na usmenoj javnoj raspravi (član 2. Zakona o upravnim sporovima Republike Srbije3).

Pravo na pravično suđenje je najvažnije procesno ljudsko pravo. Najvažniji izvor prava je Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda4 (u daljem tekstu: Konvencija). Pravo na pravično suđenje sadržano je u prvom stavu člana 6. Konvencije. Prema praksi Evropskog suda za ljudska prava pojam "pravično suđenje" uključuje pravo na pristup sudu, pravo stranke da prisustvuje postupku, pravo lica da ne inkriminiše samo sebe, jednakost strana u postupku (equality of arms), pravo na suđenje u razumnom roku i pravo na obrazloženje odluke. Pravo na pravično suđenje sadržano je i u članu 32. Ustava Republike Srbije.

 Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa