ARHIVA BROJEVA

OSTVARIVANJE PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA U SLUČAJU POVREDE NA RADU I PROFESIONALNIH OBOLJENJA

Branka Banović,
doktorant Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu

 

Sažetak: Konvencijom MOR-a 102 o najnižim standardima socijalne sigurnosti iz 1952. godine i Konvencijom MOR-a 121, o davanjima za slučaj nesreće na poslu i profesionalnih bolesti iz 1964. godine, pružen je osnov za uređivanje osiguranja od povrede na radu i profesionalnih oboljenja. Naše zakonodavstvo s obzirom da je ratifikovalo obe pomenute konvencije, materiju osiguranja po osnovu povrede na radu i profesionalno oboljenja regulisalo je nizom zakonskih i podzakonskih akata kao i mnogobrojnim pravilnicima koji razrađuju bliže ovu materiju kroz sistem zdravstvenog i penzijskog osiguranja.

Ključne reči: zdravstveno osiguranje, penzijsko i invalidsko osiguranje, zakonodavstvo, Konvencije MOR-a, podzakonski akti.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa